OSAKAPITALI MUUTUSTAMINE Eesti kroonidest EUR´odeks

Kõik Eesti ettevõtted peavad muutma oma kapitali Eesti kroonidest EUR´odeks.

Valuuta muutmine ei toimunud automaatselt euro tulekuga, vaid selleks on vaja: muuta ettevõtte põhikirja, vormistada üldkoosoleku protokoll, esitada avaldus Äriregistrile. Kui Te olete ettevõtte omanik ja teil on ID-kaart (ning tead digi-allkirjastamiseks selle PIN koode), siis teeme vajatavad protseduurid ära kohapeal
ca. 20 minutiga..
Teenuste hind 20.- EUR

Firma likvideerimine või lõpetamine

Osaühingu või Aktsiaseltsi likvideerimine :

Firma lõpetamine algab bilansi koostamisega ja teate avaldamisega firma likvideerimismenetlusest väljaandes Avalikud Teadaanded. Võlausaldajad peavad teatama nelja kuu jooksul viimase teate avaldamisest kõigist oma nõuetest firma vastu. Firma likvideerimine lõpeb lõppbilansi ja järelejäänud vara jaotusplaani koostamisega. Pärast likvideerimise lõpuleviimist kuid mitte varem kui kuue kuu möödumisel viimase likvideerimisteate ilmumisest ja kolme kuu möödumisel lõppbilansi osanikele tutvustamiseks esitamist esitavad likvideerijad avalduse firma kustutamiseks äriregistrist. Firma likvideerimine võtab maksimaalselt aega kuus kuud..

Teenuste hind alates 120.-EUR


Firmade ja valmisfirmade müük, asutamine ja likvideerimine

Firmade s.t. riiulifirmade e. valmisfirmade müük on olnud populaarne juba aastaid. Firmade asutamine e. loomine eeldab samas, et teil peab olema piisavalt aega firma käivitamiseks. Ostes riiulifirma ehk valmisfirma, hoiate oluliselt kokku väärtuslikku aega. Valmisfirmad annavad võimaluse tegevust alustada kohe peale osa ostu-müügi lepingu sõlmimist notari juures. Meie poolt pakutavad firmad on registreeritud ja omavad nime. Kui sobivat nime ei leidu, saate seda ka igal hetkel muuta.

Teenuste hind alates 400.-EUR


Muude teenuste

Äriregistrimuudatused

Alates 35.-

 Asutamine

Alates 35.-

 OÜ ümberkujundamine

80.-


MAKSEKÄSU KIIRMENETLUS KORTERIÜHISTUSELE.

Maksekäsu kiirmenetlus on lihtsustatud kirjalik menetlus, mis võimaldab hagimenetlusest kiiremini (kohtuistungita) ja väiksemate kuludega saada võlga välja mõistvat kohtulahendit rahalistes nõuetes.

Maksekäsu kiirmenetluses esitatav nõue ei tohi ületada 6400 EUR (sealhulgas nt intressid ja viivised). Kõrvalnõuded (nt intressid ja viivised) ei tohi ületada põhinõuet. Esitada ei saa nõuet, mille tasumise tähtaeg ei ole veel saabunud. Samuti ei saa esitada nõuet, kui mõlemad pooled peavad täitma mingi kohustuse ja kumbki pool ei ole kohustust veel täitnud. Avaldust ei saa esitada juhul, kui võlgniku suhtes on välja kuulutatud pankrot. Maksekäsu kiirmenetluses ei saa nõuda mittevaralise kahju hüvitamist.
Maksekäsu kiirmenetluse avalduselt tuleb tasuda riigilõivu 3% põhinõudelt, kuid mitte vähem kui 47,93 eurot ning mitte rohkem kui 1278,23 eurot. Võlgnik peab avaldajale hüvitama tasutud riigilõivu.
Kui Te olete esitanud kohtule kõik vajalikud andmed, teeb kohus võlgnikule ettepaneku tasuda väidetav võlg makseettepaneku kättetoimetamisest alates 15 päeva jooksul, makseettepaneku välismaal kättetoimetamise korral 30 päeva jooksul. Kui võlgnik ei loe esitatud nõuet põhjendatuks, on tal õigus esitada makseettepanekule vastuväide makseettepaneku kättetoimetamisest alates 15 päeva jooksul, makseettepaneku välismaal kättetoimetamise korral 30 päeva jooksul.
Kui võlgnik nõutud summat ei tasu või tähtaegselt vastuväidet ei esita, teeb kohus määrusena.
Kui võlgnik esitab talle antud tähtaja jooksul vastuväite, lahendab kohus asja edasi hagimenetluses. Kui Te olete taotlenud võlgniku vastuväite korral menetluse lõpetamist, siis menetlus lõpetatakse.

Teenuste hind alates 25.-EUR